Domov » Dokumenty » Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) platná do 19.5.2020

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) platná do 19.5.2020

Publikované piatok, 31 januára 2020

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II vo verzii 1.01 platná od 21.1.2020 do 19.5.2020

V rámci implementácie NP TSP II  bolo potrebné zosúladiť termíny týkajúce sa finančného manažmentu a zohľadniť aktuálnu situáciu v problematike zberu dát pre napĺňanie monitorovacích ukazovateľov.

Preto bol v podkapitolách 6.5 a 6.6 zjednotený termín na uhradenie finančných prostriedkov spolupracujúcemu subjektu na 40 pracovných dní. V kapitole 8 bol rozšírený popis problematiky monitorovania ukazovateľov. Súčasne bolo mierne upravené Potvrdenie o zamestnávaní a kvalifikácii zamestnancov financovaných v rámci NP TSP II (príloha Postupu pri realizácii výberového konania) a vzor Pracovného výkazu.  

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II, aktualizovaná verzia 1.01 (PDF, 1105 kB)

Prílohy príručky:

Príloha č.1 Štandardy terénnej sociálnej práce (PDF, 1118 kB)

Príloha č.2 Vedenie písomnej dokumentácie (ZIP, 1112 kB)

Príloha č.3 Postup pri realizácii výberového konania (ZIP, 650 kB)

Príloha č.4 Usmernenie k výpočtu politiky odmeňovania (XLSX, 15 kB)

Príloha č.5 Pracovný výkaz vzor (XLSX, 100 kB)

Príloha č.6 Žiadosť o refundáciu (DOCX, 432 kB)

Príloha č.7 Tabuľka pre evidovanie dát účastníkov projektu (XLS, 126 kB)

Príloha č.8 Záznam o odmietnutí poskytnutia údajov (DOCX, 74 kB)