Domov » Aktuality » Finančné úhrady v roku 2022 a zmeny vo vedení samospráv

Finančné úhrady v roku 2022 a zmeny vo vedení samospráv

Publikované piatok, 4 novembra 2022

V nadväznosti na povinnosť Implementačnej agentúry MPSVR SR oznámiť výšku rozpočtových prostriedkov  podľa §  8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré kapitola štátneho rozpočtu použije v nasledujúcom rozpočtom roku, a s tým súvisiacim vyčíslením prostriedkov, ktoré budú predmetom refundácie do konca roka 2022,

si Vás dovoľujeme informovať, že v kalendárnom roku 2022 budú uhrádzané žiadosti o refundáciu a doplnenia doručené na Implementačnú agentúru MPSVR SR najneskôr do 21.11.2022 (za predpokladu, že budú úplné a správne).

Žiadosti doručené po tomto termíne budú priebežne spracovávané a postúpené na úhradu od januára 2023.

Zároveň si Vás v súvislosti s uskutočnením volieb do samosprávy dovoľujeme požiadať o zaslanie:

-overenej fotokópie osvedčenia o zvolení za starostu/primátora

– overenej fotokópie uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného/mestského zastupiteľstva

– overeného podpisového vzoru a prípadných splnomocnení .

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.