Domov » Aktuality » Výsledky hodnotenia v rámci Internej výzvy NP TSP II na predkladanie žiadostí o financovanie pozície odborného pracovníka

Výsledky hodnotenia v rámci Internej výzvy NP TSP II na predkladanie žiadostí o financovanie pozície odborného pracovníka

Publikované piatok, 16 apríla 2021

V rámci implementácie NP TSP II sa okrem tradičnej podpory výkonu terénnej sociálnej a terénnej práce realizuje aj podpora pre odborné činnosti nadväzujúce na terénnu sociálnu prácu. Na základe internej výzvy zverejnenej v rámci implementácie NP TSP II na predkladanie žiadostí o financovanie pozície odborného pracovníka (ďalej aj ako „OP“) bolo k termínu uzávierky 29.01.2021 zo strany 12 obcí a MVO predložených 17 žiadostí o financovanie OP.

Cieľom tejto výzvy je podporiť mestá, obce a mimovládne organizácie zapojené do NP  TSP II, ktoré nad rámec štandardného výkonu terénnej sociálnej práce realizovali aktivity – nadväzujúce odborné činnosti – aspoň v jednej z troch vyššie uvedených oblastí.

Každá predložená žiadosť bola posudzovaná osobitne 2 hodnotiteľmi – členmi tímu NP TSP II – na základe vo Výzve stanovených kritérií. Pri výbere hodnotiteľov platila zásada, že hodnotiteľ nebol zapojený do konzultovania žiadnej zo žiadostí a to či už pracuje v Bratislave, alebo pôsobí ako regionálny koordinátor. Žiadosti boli hodnotiteľom pridelené losovaním. Každý hodnotiteľ vypracoval k žiadosti hodnotiaci hárok s príslušnou argumentáciou a výsledným odporúčaním.

Dňa 30.03. 2021 sa konalo online zasadnutie Riadiaceho výboru národného projektu NP TSP II. (ďalej ako „RV“), na ktorom členovia RV posudzovali žiadosti vrátane stanovísk a argumentov hodnotiteľov.

RV po preskúmaní argumentov týkajúcich sa schválenia resp. neschválenia dotknutých žiadostí odporučil IA MPSVR SR schváliť 14 žiadostí o OP ( z toho 3 žiadosti s podmienkou) a neschváliť 3 žiadosti o OP.

V nadchádzajúcich dňoch na základe výsledkov zasadnutia RV manažment NP TSP II zrealizuje podpisovanie dodatkov k Zmluve o spolupráci v prípade 14 žiadostí o OP.